Tekniken formar samhällen – och Skyddspolisen strävar efter att förutse dess utveckling

Skyddspolisen har till uppgift att hålla Finlands statsledning underrättad om hoten mot den nationella säkerheten. Underrättelseinformationen måste vara proaktiv för att den ska bidra till beredskapen inför framtiden. Skyddspolisen strävar också efter att förutse den tekniska utvecklingen.

Illustration reflektion i fönstret.

Den tekniska utvecklingen har format samhällen genom mänsklighetens historia. Den har också varit nära kopplad till säkerhetsfrågor i samhällena, och därför måste också Skyddspolisen kunna förutse hur tekniken kommer att utvecklas. 

Skyddspolisens kärnuppgift är att erbjuda statsledningen proaktiv och nyttig information om hot mot den nationella säkerheten till stöd för beslutsfattandet. Skyddspolisens rapporter gäller inte bara det som redan hänt, eftersom informationen ska hjälpa till med att på förhand skapa beredskap för hot. 

Därför letar Skyddspolisen efter svar på komplicerade frågor, såsom hur kvantdatorerna med sin enorma beräkningskapacitet skulle kunna förändra världen. Eller hur förändras säkerhetshoten när livet i allt högre grad övergår i en virtuell verklighet?

Skyddspolisen ser till att upprätthålla kännedom om cybervärldens komplexa hot och samarbetar med andra myndigheter för att bidra till att skapa beredskap för sådana hot.

Den virtuella och den fysiska världen är kopplade till varandra

Det går självfallet inte att exakt förutse framtiden. Samhälleliga fenomen är ofta svårt förutsägbara. Framsynsarbete innebär egentligen att man skisserar upp alternativa utvecklingsförlopp.

Arbetet görs både på kort och på längre sikt. I uppskattningar på kort sikt kan man tala om månader, medan analyser på längre sikt försöker förutse framtiden upp till fem eller tio år framåt. Ju mer avlägsen framtid det är fråga om, desto större är osäkerheten förknippad med framsynen.

Skyddspolisen följer också så kallade megatrender med omfattande inverkan på samhället samt deras konsekvenser. Klimatförändringen och urbaniseringen är exempel på sådana omfattande utvecklingslinjer som har djupgående och långsiktiga konsekvenser för samhällena.

Också den tekniska utvecklingen är en megatrend med stor inverkan på samhällena. Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och exempelvis det snabba 5G-dataöverföringsnätet påverkar redan nu våra samhällen. 5G-tekniken gör det möjligt att i realtid koppla många nya apparater, till exempel autonoma bilar, till nätet.

Efter 5G kommer 6G, som binder till och med oss människorna alltmer till nätet när den virtuella och fysiska världen länkas samman. Det kan hända att vi i framtiden umgås genom att skaka hand med varandra med hjälp av virtuell distansnärvaro och att vi då känner vår samtalspartners hand i vår egen. Hälsodata om kroppen kan följas i realtid på webben, och detta skapar möjligheter för en smart proaktiv hälsovård. Frågor som gäller informationssäkerhet och integritetsskydd kommer att accentueras ytterligare.

5G- och 6G-nättekniken är också förknippade med frågor som är avgörande för säkerheten i det finländska samhället. Det måste säkerställas att det samhällskritiska nätet fungerar under alla förhållanden. Men om artificiell intelligens kontrollerar nätet, hur ska då AI uppdateras på ett informationssäkert sätt? Eller vem kan man lita på när det gäller uppdateringen?

Kvantdatorer förutspås i sin tur orsaka omvälvningar i samhällena senare, sannolikt nästa årtionde. De datorerna har en mångdubbel beräkningskapacitet jämfört med dagens superdatorer. Kvantdatorer kan till exempel avkoda meddelanden som är skyddade med dagens krypteringsalgoritmer. Det är således inte undra på att det pågår en hård kapplöpning mellan stormakterna när det gäller teknikutveckling.

I dagens värld besitter privata företag alltmer information. Datamassorna har blivit ett viktigt föremål för konkurrens. Auktoritära stater försöker i allt högre grad kontrollera sina medborgare med hjälp av data och ny teknik.

Framsyn kräver förmåga att granska saker ur många synvinklar

Skyddspolisen måste i sitt framsynsarbete också beakta mycket annat än frågor som strikt hör till dess eget verksamhetsområde. Det är viktigt att tänka brett i framsynsarbete. Skyddspolisens styrka är att myndigheten bland sina anställda har experter inom flera olika fackområden som kan närma sig säkerhetsfrågor ur olika perspektiv. Samma projekt kan sysselsätta samhällsvetare, poliser och it-experter.  

Det som är särskilt svårt inom framsynsarbetet är att tolka betydelsen av så kallade svaga signaler. Man måste vara särskild skicklig för att på förhand lyckas plocka fram bland olika faktorer som till en början verkar obetydliga dem som plötsligt kan ändra utvecklingens gång.

Skyddspolisen strävar efter att hela tiden utveckla sitt framsynsarbete i mer systematisk riktning. Skyddspolisens analytiker går regelbundet igenom sina rapporter för att bedöma hur framsynsarbetet lyckats. Att man haft fel betyder inte nödvändigtvis att man misslyckats. I fråga om framsyn måste man nämligen acceptera att framtiden alltid är i viss mån osäker.  

Framsyn är en ständig balansgång – och riskavvägning. Det är till ingen nytta att förutse självklarheter, men det är svårare att på förhand se överraskande utvecklingsförlopp.