Skyddspolisens utredningar av utländska bindningar inriktas noga

Granskningen av utländska bindningar innefattar analys av huruvida en annan stat kan pressa en person anställd på en betydande befattning att samarbeta på ett sätt som är skadligt för Finland. Varje fall bedöms individuellt.

Illustration, bänkar på flygstationen och en flygplan vingen utanför fönstret.

Nu för tiden har många finländare nära kontakter ute i världen exempelvis genom studier, arbete eller familj. Att Finland blir allt mer internationellt märks också på säkerhetsutredningarna. 

Det är känt att säkerhets- och underrättelsetjänsterna i vissa auktoritära länder genom påtryckningar försöker tvinga finländska tjänstemän till hemligt samarbete till skada för Finland. I påtryckningarna har de utnyttjat tjänstemännens bindningar till staten i fråga och dess medborgare. Därför kan en arbetstagares utländska bindningar numera i vissa situationer granskas i samband med en säkerhetsutredning. 

Det blev möjligt att utreda utländska bindningar 2018. En persons utländska bindningar kan alltid utredas som en del av en omfattande säkerhetsutredning av den personen och i vissa fall också inom ramen för normala säkerhetsutredningar av personer. 

År 2020 gjorde Skyddspolisen mer än 88 000 säkerhetsutredningar, varav 3145 fall innefattade en utredning av utländska bindningar. I 46 fall underrättade Skyddspolisen den som ansökt om utredningen, dvs. arbetsgivaren, om bindningarna. I dessa fall gjorde Skyddspolisen den bedömningen att den berörda personen kan hamna i ett läge där personens bindningar eller närstående utnyttjas för att tvinga personen att agera mot Finlands intressen.

Utländska bindningar utreds i fråga om befattningar som är viktiga för den nationella säkerheten

Avsikten med en utredning av bindningar till utlandet är att kontrollera att en anställd inte har sådana bindningar som medför risken att personen inte kan sköta arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt. Vikten av att utreda bindningar accentueras särskilt när det gäller kärnuppgifter inom statsförvaltningen och befattningar av stor betydelse för den nationella säkerheten. Sådana arbetsuppgifter medför tillgång till nationellt kritisk information eller möjlighet att genom sina handlingar vålla skada för Finland. 

I utredningen av utländska bindningar prioriteras befattningar där det enligt Skyddspolisens uppgifter och analyser kan förekomma risk för påtryckningar. Skyddspolisen utreder en anställds utländska bindningar genom kontroll av de bindningar personen själv uppgett och de informationskällor som anges i lag, såsom olika myndighetsregister. Vid behov intervjuas den anställda.

Till det som kan utgöra utländska bindningar räknas personens nuvarande och tidigare medborgarskap i ett annat land, närstående personers nuvarande medborgarskap i ett annat land, anställningsförhållande till en annan stat, företagsverksamhet eller förmögenhet i en annan stat eller andra kontinuerliga och fasta kontakter till en medborgare i en annan stat eller till en annan stat. 

En utredning skyddar alltid också den berörda personen

Utifrån de insamlade uppgifterna bedömer Skyddspolisen den berörda personens utländska bindningar med avseende på den befattning som föranleder utredningen. Bedömningen beaktar bindningarnas karaktär, omfattning och varaktighet. Dessutom bedömer Skyddspolisen i ljuset av sin kännedom om en enskild stats agerande hur sannolikt det är att målpersonen kan utsättas för utnyttjande, påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan. 

Skyddspolisen bedömer också om personens utländska bindningar kan äventyra hans eller hennes möjligheter och förmåga att på ett oberoende och tillförlitligt sätt sköta de förpliktelser som hör till arbetsuppgifterna.

Genom utredning av utländska bindningar skyddar man dels den nationella säkerheten, dels alltid också den som utredningen gäller. En person kan oberoende av vad han eller hon själv gjort hamna i ett läge där närstående som bor i en annan stat utsätts för hot eller utpressning eller där personen själv pressas att handla i strid med sina arbetsrelaterade förpliktelser. 

Riskfaktorer som hänger samman med bindningar till utlandet kan således vara helt oberoende av en människas personliga egenskaper. 

Varje fall bedöms individuellt 

Skyddspolisen gör alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall när den analyserar betydelsen av utländska bindningar och prövar resultatet av en säkerhetsutredning. Då beaktas personens situation och hur pass aktiva och fasta de berörda bindningarna är. Arbetsgivaren underrättas mycket sällan om utländska bindningar. Exempelvis är dubbelt medborgarskap eller tidigare medborgarskap i en annan stat sällan ensam en avgörande faktor för resultatet av utredningen.

Den fallspecifika bedömningen i förhållande till den befattning som föranleder utredningen bidrar också till att personens grundläggande fri- och rättigheter, särskilt kravet på jämlikhet, tillgodoses. 

Till stöd för Skyddspolisens bedömningar finns bland annat den av justitieministeriet tillsatta nämnden för bedömningskriterier, som har gett tolkningsanvisningar när det gäller att utreda utländska bindningar.