Det spändare säkerhetsläget accentuerar vikten av kontraspionagearbetet

Främmande stater riktar kontinuerliga och omfattande underrättelseaktiviteter mot Finland. Skyddspolisen följer kontinuerligt denna verksamhet genom kontraspionage och försvårar aktivt verksamhetsförutsättningarna för främmande staters underrättelsetjänster.

Illustration taket med lysrörer.

Främmande stater riktar kontinuerliga och omfattande underrättelseaktiviteter mot Finland. Det rör sig om långvarig verksamhet med stora resurser. De ökande spänningarna i det säkerhetspolitiska läget och mellan stormakterna intensifierar sannolikt även underrättelseverksamheten gentemot Finland. 

Främmande stater inhämtar underrättelser i syfte att få information om politik, ekonomi, försvar och teknisk-vetenskapliga forskningsresultat i Finland. De länder som riktar underrättelseaktiviteter mot Finland vill inte bara skaffa information, utan vissa av dem siktar också på att påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen i vårt land. Underrättelseverksamheten och påverkansförsöken berör också information och verksamhet vid organisationer, företag, universitet och forskningsinstitut.

I förhållande till landets storlek är antalet personer anställda av utländska underrättelsetjänster rätt stort i Finland. Det är fortfarande främst ryska och kinesiska underrättelseorganisationer som genom kontinuerlig underrättelseverksamhet hotar Finlands nationella säkerhet. Skyddspolisen följer kontinuerligt denna verksamhet genom kontraspionage och försvårar aktivt verksamhetsförutsättningarna för främmande staters underrättelsetjänster.

Hela metodarsenalen från öppna källor till personbaserad underrättelseinhämtning används

Med sin underrättelseverksamhet siktar främmande stater på att förutse olika delområden i den finländska politiken och att påverka det politiska beslutsfattandet. För att uppnå detta utnyttjar underrättelsetjänsterna en bred arsenal av olika informationsinhämtningsmedel och -metoder, allt från att följa öppna källor till att göra intrång i datanät. 

En av de viktigaste metoderna är ändå fortfarande försök att hitta och värva hemliga personkällor för att få dem att leverera information som annars inte finns att tillgå. Dessutom försöker främmande staters underrättelseorganisationer värva medhjälpare för försök att direkt eller indirekt påverka den politiska beslutsprocessen eller allmänna opinionen.  

Coronapandemin, som nu pågått i mer än två år, och de restriktioner som införts för att stävja den försvårade även 2021 förutsättningarna för att bedriva personbaserad underrättelseinhämtning. Det har varit svårare att kartlägga nya värvningsobjekt, eftersom det har funnits få tillfällen att träffa andra. Trots detta har den personbaserade underrättelseinhämtningen fortsatt, och när restriktionerna lindrats har verksamheten så gott som utan undantag återgått till normal nivå. 

De försvårade resemöjligheterna har begränsat i synnerhet antalet underrättelseofficerare som sänts utomlands för korta uppdrag. Samtidigt har betydelsen av underrättelsestationer utomlands accentuerats. Enligt Skyddspolisens observationer har också användningen av e-post och sociala medier blivit allt vanligare när underrättelsetjänsterna tar kontakt första gången.

Föremålen för utländsk underrättelseaktivitet förblev oförändrade – i synnerhet Finlands eventuella ansökan om medlemskap i Nato intresserar

År 2021 koncentrerades de utländska underrättelseinsatserna mot Finland huvudsakligen på långvariga föremål för intresse. Till dessa hör bland annat frågan om Finlands eventuella ansökan om medlemskap i Nato, utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer, politiska beslut och beslutsprocesser, upphandling av försvarsmateriel, Finlands internationella militära samarbete, cybersäkerhet och cyberkompetens, energisektorn, projekt som Finland främjar i de arktiska områdena och planer som gäller gränssäkerhet.

De ryska underrättelseintressena rör sig i Finland framför allt om Finlands förhållande till Nato. Spänningarna kring Natos utvidgning och den Natodebatt som i Finland uppstått aktiverar sannolikt ytterligare informationsinhämtningen angående Finlands kortsiktsplaner visavi medlemskap i Nato.

Vissa underrättelsetjänster fortsatte att skaffa information också om det egna landets dissidenter och politiskt oppositionella i Finland.

Skyddspolisens kontraspionagearbete omfattar också förebyggande av olaglig export av produkter med dubbla användningsområden, dvs. arbete med icke-spridning. Det förekommer försök att i eller via Finland skaffa exportkontrollerade produkter, såsom produkter med dubbla användningsområden (PDA-produkter) och känslig teknik som används i program för massförstörelsevapen. I upphandlingsprocessen utnyttjas enskilda företag och europeiska upphandlingsnätverk.

Företagen får inte exportera kontrollerade produkter med dubbla användningsområden utanför EU utan exporttillstånd. Det sker försök att kringgå exportrestriktioner bland annat genom företagsförvärv, falska slutanvändarintyg och forskningssamarbete. Främmande stater strävar efter att påskynda den tekniska utvecklingen av sina väpnade styrkor genom anskaffningar och utländsk kompetens. Kvanttekniken och de komponenter som behövs i kvantdatorer är exempel på eftertraktad teknik från västländer, också Finland. Skyddspolisens arbete med icke-spridning bedrivs i nära samverkan med andra myndigheter.