Utan högklassig analys finns det inga underrättelser

Betydelsen av en förstklassig analys har fortsatt att öka de senaste åren. Skyddspolisen har utvecklat sitt analysarbete på senare år.

Fiber på bruna bakgrund.

När Skyddspolisens operativa analytiker får intressant information på sitt bord måste de ställa sig många olika frågor. Är källan tillförlitlig? Är informationen trovärdig?

Skyddspolisens uppgift är att ta fram nyttig underrättelseinformation. Ibland finns det väldigt begränsat med information att få, medan det ibland finns mycket omfattande men motsägelsefull information att tillgå. Verkligheten är rörig och det är inte alltid enkelt att avgöra vilken information som är viktig och vilken som är oviktig.  

Information blir underrättelseinformation först efter att ha gått igenom en noggrann analys. Analytikerna har på många sätt en nyckelroll när det gäller att ta fram underrättelseinformation. 

Analytikerna har en viktig roll när Skyddspolisen inhämtar information 

Skyddspolisens operativa analytiker arbetar mycket nära informationsinhämtningen och bidrar till att inrikta den verksamheten. Varje operation har i allmänhet ett målobjekt eller en målgrupp som är föremål för informationsinhämtning. De operativa analytikerna granskar vanligen frågor på en mycket konkret nivå, exempelvis genom att analysera målpersonernas nätverk. De analyserar kontinuerligt den information som inhämtats genom underrättelseoperationer.

Det finns specifika internationellt utvecklade metoder för arbetet med att analysera underrättelser, och även Skyddspolisen använder sig av dem. Metoderna syftar till att få syn på olika tankefel. Exempelvis används hypoteser i analysarbetet, eftersom de ger analyserna struktur och överskådlighet. 

En metod som ofta används är en analys av konkurrerande hypoteser. Som grund för analysen uppställs flera hypoteser som man försöker kullkasta allt eftersom informationsinhämtningen framskrider. Slutligen testas hypoteserna av flera analytiker. Till sist återstår i bästa fall den mest sannolika hypotesen.

Det händer att en analytiker också måste sätta sig in i kontrahentens situation, dvs. försöka resonera sig fram till vad målobjektet tänker och eftersträvar. Det finns särskilda analystekniker också för att testa saken ur denna synvinkel. 


Konkurrerande hypoteser

Hypotes 1: En grupp planerar ett dåd mot ett mål som hör till den kritiska infrastrukturen och har kapacitet att genomföra det.
Hypotes 2: En grupp planerar ett dåd mot ett mål som hör till den kritiska infrastrukturen, men har på kort sikt inte kapacitet att genomföra det. 
Hypotes 3: Den aktuella gruppen planerar inget dåd mot ett mål som hör till den kritiska infrastrukturen.


Analyser görs ur flera synvinklar 

Analysen vid Skyddspolisen sker på många olika nivåer. De operativa analytikerna arbetar med den rent praktiska informationsinhämtningen, medan den taktiska analysen går ut på att kombinera information från olika operationer och andra källor. Också den verksamheten styr den operativa informationsinhämtningen och upprätthåller till exempel den nationella lägesbilden i fråga om terrorism. 

Den strategiska analysen ska dra slutsatser i ett bredare perspektiv, dvs. vad information från Skyddspolisens informationsinhämtning och andra källor innebär för landets säkerhet i vid bemärkelse. Den strategiska analysen förutser och väljer inriktning på informationsinhämtningen utifrån statsledningens informationsbehov och mot informationsluckor.

Vad är speciellt för Skyddspolisens analysarbete?  

Ett särdrag i Skyddspolisens analysarbete är kontakten med beslutsfattare. Underrättelseinformation tas fram med utgångspunkt i statsledningens informationsbehov, även om själva analysen alltid ska vara oberoende. 

Informationsbehoven kartläggs årligen i diskussioner med den politiska ledningen och tjänstemannaledningen. Utifrån diskussionerna uppställs prioriteringarna för den civila underrättelseinhämtningen. Och utifrån prioriteringarna härleder våra medarbetare närmare underrättelserelaterade frågor för informationsinhämtning. Syftet med frågorna är att svara mot statsledningens behov av information.

Analytikerna har en central roll när det gäller att formulera underrättelserelaterade frågor. De kan exempelvis finslipas under idémöten där många analytiker deltar. Underrättelsearbetet är alltid ett lagarbete där analysen, informationsinhämtningen och den operativa ledningen måste ske i samarbete.  

Skyddspolisen har stärkt sitt analysarbete

Betydelsen av en högklassig analys av underrättelser har accentuerats inom underrättelsearbetet under de senaste åren. Tidigare hade underrättelsetjänsterna ett starkare monopol på olika sätt att inhämta information, men den tekniska utvecklingen har förändrat läget. 

Därför har Skyddspolisen anställt ett betydande antal analytiker. Ur analyssynvinkel är det av yttersta vikt att analytikerna har varierande bakgrund. Under de senaste åren har myndigheten anställt personer med mycket olika universitetsexamina samt journalister och analytiker från andra håll inom statsförvaltningen.

Skyddspolisens analysarbete och den tillhörande utbildningen har utvecklats och blivit allt mer professionella och systematiska.


Tankefel i underrättelsearbetet

Spegeleffekt
Att projicera sina egna synsätt på någon annan, eftersom vi har för vana att anse att våra egna tankar och handlingar är rationella. 

Grupptänkande 
Att anpassa sig till gruppens uppfattning utan att bilda sig eller uttrycka en egen uppfattning, eftersom det anses mer värdefullt att bevara en god laganda.