Underrättelseinhämtning från utlandet har förbättrat Finlands möjligheter att få information

Skyddspolisens uppgift är att skaffa information om hot mot Finland. I dag skaffas information också utanför Finlands gränser.

Grå stål kabel.

Skyddspolisen har i nästan fem år haft rätt att skaffa information från utlandet. Rätten har utövats aktivt och med gott resultat. Trots att det här är fråga om ett mycket långsiktigt utvecklingsarbete kan man redan nu konstatera att underrättelseinhämtningen från utlandet avsevärt förbättrat Skyddspolisens förutsättningar och förmåga att producera underrättelseinformation åt Finlands statsledning.

Skyddspolisens uppgift är att skaffa för Finlands nationella säkerhet viktig information, oavsett om informationen finns i Finland eller utomlands. Förmågan att skaffa information i utlandet är helt central för den nationella säkerheten, eftersom viktig information om de allvarligaste hoten mot Finland i sin helhet vanligtvis inte är tillgänglig i Finland.

Underrättelseinhämtning från utlandet är krävande. Därför används den för centrala frågor om vilka motsvarande information inte finns att få på annat sätt. För att skydda verksamheten är de objekt hemliga om vilka information skaffas från utlandet.

Underrättelseinhämtning från utlandet är en väsentlig och central del av alla underrättelsetjänsters verksamhet, eftersom den i praktiken ofta är enda sättet att få den behövliga informationen, som föremålet för informationsinhämtningen aktivt försöker skydda.

Skyddspolisen följer alltid Finlands lagar

Efter att underrättelselagstiftningen trätt i kraft år 2019 har Skyddspolisen byggt upp sin kapacitet till underrättelseinhämtning från utlandet. Kapacitetsuppbyggnaden är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuerligt lärande och finslipning av verksamheten.

Underrättelseinhämtningen från utlandet har till sitt förfogande ett brett spektrum av åtgärder, eftersom Skyddspolisen i praktiken använder samma lagliga metoder utomlands som i hemlandet. Informationen kan i utlandet skaffas öppet eller med hemliga metoder. Beslutet om hur informationsinhämtningen ska gå till tas alltid beroende på hur informationen ändamålsenligast och effektivast kan förvärvas.

Underrättelseinhämtningen från utlandet styrs av samma principer som Skyddspolisens övriga verksamhet. Skyddspolisen inhämtar information från utlandet för att skydda den nationella säkerheten. Däremot är främjande av Finlands ekonomiska eller kommersiella intressen inte ett motiv för att inhämta information. Däri skiljer ett litet lands underrättelseverksamhet och intressen i hög grad från stormakternas.

Vid underrättelseinhämtning från utlandet följer Skyddspolisen alltid Finlands lagar. All Skyddspolisens verksamhet är noggrant reglerad och övervakad – så också underrättelseinhämtningen från utlandet. Underrättelsetillsynsombudsmannen har tillgång till all Skyddspolisens information, också till den som rör underrättelseinhämtning från utlandet. Beslutet om underrättelseinhämtning från utlandet tas alltid av Skyddspolisens chef.

Underrättelseinhämtningen från utlandet måste skyddas

För att vara framgångsrik kräver underrättelseinhämtning från utlandet starkt skydd och sekretess. Skyddspolisen kan därför avslöja ytterst litet om hur den verkar och skaffar information i utlandet. Inhämtning av underrättelser från utlandet kan inte ske framgångsrikt och effektivt om verksamheten inte skyddas eller kan hemlighållas.

All information om Skyddspolisens underrättelseinhämtning från utlandet intresserar de eventuella föremålen för verksamheten och sådana aktörer som vill skada eller hindra Skyddspolisens underrättelseinhämtning från att lyckas.

Skyddspolisen måste därför hemlighålla sina framgångar för att göra dem möjliga också i framtiden.