Ryssland alltmer beroende av Kina – vad innebär det för Finlands säkerhet?

I egenskap av underrättelsetjänst har Skyddspolisen till uppgift att analysera stormakternas relationer och deras betydelse för Finlands säkerhet. Utvecklingen av relationerna mellan Kina och Ryssland har följts noggrant, särskilt efter att Rysslands anfallskrig började.

Röda ytan.

Underrättelsetjänstens uppgift är bland annat att förstå de centrala aktörerna i den internationella politiken för att kunna bedöma dem så noggrant som möjligt. I den internationella politiken finns det många aktörer, vars inbördes relationer på många sätt inverkar på den globala säkerheten.

Spänningarna mellan stormakterna är så stora att alltmer information behövs. Också Rysslands anfallskrig i Ukraina har haft viktiga återverkningar på den internationella politiken. En av de centrala frågorna har varit krigets inverkan på relationerna mellan Kina och Ryssland.

Relationerna mellan Kina och Ryssland är ett uppenbart exempel på en fråga som kan ha följder för Finlands nationella säkerhet. Skyddspolisens uppgift som underrättelsetjänst är att skaffa proaktiv information om sådana frågor. Underrättelseinformationens syfte är att hjälpa Finlands statsledning att navigera i en komplicerad värld.

Kina stöder försiktigt Ryssland

Skyddspolisen bedömer att Kina och Ryssland har gemensamma mål som de främjar tillsammans när det gagnar dem. Båda vill undergräva västländernas och särskilt Förenta staternas ställning på de internationella arenorna.

I praktiken stöder Kina Ryssland försiktigt. Den bilaterala handeln mellan Kina och Ryssland har ökat påtagligt under kriget. Ryssland har varit tvunget att inrikta sin export på Kina, och dess beroende av Kina har ökat betydligt. Också Kinas export till Ryssland har ökat. För Kina är det viktigt att Ryssland förblir stabilt. Klart är dock att Ryssland behöver Kina mer än vice versa.

Kina har ända sedan Rysslands anfallskrig inleddes försökt framstå som neutralt. Kina talar också om att respektera självständiga staters dvs. Ukrainas suveränitet. Med sitt tal om neutralitet försöker Kina också stärka sin ställning som ledstjärna för utvecklingsländerna. 

Å andra sidan erkänner Kina Rysslands farhågor om sin säkerhet och framhåller att de är berättigade. Kina delar Rysslands uppfattning att Förenta staterna och Nato trängt sig alltför nära inpå Ryssland i Europa.

Sist och slutligen är den väsentligaste frågan för Kina hur kriget inverkar på konkurrenssituationen mellan Förenta staterna och Kina. Många andra frågor är underordnade denna. För Kina är det viktigt att försäkra sig om att Förenta staterna åtminstone inte stärker sin internationella position genom kriget.

Därför är Natos ökade betydelse i och med Rysslands krig en negativ utveckling, sett från Kinas synpunkt. Kina ser Nato som ett redskap för Förenta staternas utrikespolitik. Det vill inte att Nato stärks eller agerar i dess närområden.

Vad för eget kan Skyddspolisen erbjuda?

Redaktioner, tankesmedjor och talrika andra aktörer har allt sedan anfallskriget inleddes noga följt med relationerna mellan Kina och Ryssland. Det finns mycket offentlig och högklassig information om temat, och nuförtiden är det inte mera exceptionellt.

Medierna och medborgarna kan i och med teknologins utveckling producera information av nytt slag. Utvecklingen har drivit underrättelsetjänsterna att utveckla och profilera sin roll. Underrättelsetjänsterna – inklusive Skyddspolisen – blir tvungna att fundera över vad för speciellt de har att erbjuda.

Den viktigaste skillnaden mellan underrättelsetjänsterna och andra aktörer är förstås den hemliga informationen. Via den och det internationella informationsutbytet har underrättelsetjänsterna tillgång till kunskap som annars inte är tillgänglig.

Skyddspolisens uppgift är att förse beslutsfattarna med klara och tillförlitliga analyser till underlag för besluten. Ibland kan Skyddspolisens information bekräfta de tolkningar som redan cirkulerar i offentligheten, men någon gång kan den stå i konflikt med dem.

Skyddspolisens uppgift är att analysera världen med avseende på Finlands säkerhet

När det gäller relationerna mellan Kina och Ryssland har stora underrättelsetjänster givetvis andra resurser att skaffa information än små aktörer som Skyddspolisen. Ingen annan aktör har dock till uppgift att skaffa information och analysera hot just med avseende på Finlands säkerhet.

Ett exempel på detta är Natomedlemskapets verkningar. Utvidgningen av Nato i norra Europa är en negativ sak, sett från Kinas synvinkel, och Finlands Natomedlemskap väcker nytt intresse. Den centrala frågan för Kina är om Natomedlemskapet ändrar Finlands förhållningssätt till Kina.