Så här produceras underrättelseinformation

Skyddspolisen inhämtar information från många olika källor. Små korn av information förädlas till värdefull underrättelseinformation.

Metallisk rosten.

Som underrättelsetjänst har Skyddspolisen till uppgift att inhämta underrättelseinformation. Informationen avses fungera som beslutsunderlag för statsledningen och myndigheterna när de fattar beslut som gäller Finlands säkerhet.

Skyddspolisen skaffar information bara om fenomen som berör den nationella säkerheten, dvs. de allvarligaste hoten mot Finland. Informationen inhämtas på basis av de hot som anges i lagstiftningen. 

Olika metoder kompletterar varandra i informationsinhämtningen.  Skyddspolisens analytiker bearbetar den insamlade informationen till analyser och bedömningar för statsledningen. I bästa fall är underrättelseinformationen unik och proaktiv – och hjälper beslutsfattarna att kryssa sig fram i en komplicerad säkerhetspolitisk miljö.

Informationsinhämtning  

	Tecknad jorden.

Metoder för underrättelseinhämtning

I regel ska tillstånd att använda metoder för civil underrättelseinhämtning sökas hos domstol. Men beslut om underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden fattas av chefen för Skyddspolisen och beslut om användningen av vissa metoder av underrättelseledaren. 

Till metoderna för civil underrättelseinhämtning hör

  • Teleavlyssning och teleövervakning
  • Teknisk observation av utrustning
  • Systematisk observation
  • Teknisk observation (optisk observation, teknisk avlyssning och teknisk spårning)
  • Styrd användning av informationskällor 
  • Platsspecifik underrättelseinhämtning 
Tecknad 	satellit.

Underrättelseinhämtning som avser datatrafik som överskrider Finlands gräns 

Underrättelseinhämtning som avser datatrafik är informationsinhämtning om datatrafik som överskrider riksgränsen när inhämtningen sker enligt på förhand fastställda sökvillkor. Sökvillkoren är tekniska identifikatorer som används för att särskilja den eftersökta datatrafiken från annan trafik. 

Tecknad människa och en dator.

Underrättelseinhämtning genom öppna källor

Det finns mycket användbar information att hämta från offentliga och kommersiella källor när proffs på området gör det.

Tecknad människa och en mobil.

Tips från medborgare och samarbetspartner

Skyddspolisen får varje dag tips från olika håll i samhället, det svåraste är att vaska fram guldkornen bland ett stort antal tips.

Tecknad agent.

Användning av informationskällor

Information från fysiska källor kräver extrem konfidentialitet. Exempelvis kan bara människor känna till avsikter som ännu inte har nedtecknats någonstans.

Tecknad dokument.

Myndighetssamarbete och registeruppgifter 

Finland har mycket bra myndighetsregister, och många av dem kan också inom lagfästa ramar användas i underrättelsearbetet.

Tecknad flaggor.

Internationella partner

Skyddspolisen utbyter information med underrättelsetjänster och säkerhetstjänster i andra länder. Också inom Nato delas underrättelseinformation, och den civila underrättelseverksamheten har en viktig roll i organisationen. 

Analys

Skyddspolisens analytiker har till uppgift att bedöma betydelsen av små korn av fakta och sätta dem i deras rätta sammanhang. Informationen är ofta osäker, och därför ligger bedömningen av källornas och informationens tillförlitlighet i kärnan av analytikernas arbete. Informationen granskas ur olika synvinklar. Underrättelseanalytikern spanar in i framtiden, det vill säga försöker förutse eventuella framtida utvecklingsförlopp.

Analyserad underrättelseinformation

Skyddspolisen informerar statsledningen och myndigheter med säkerhetsrelaterade uppgifter så gott som dagligen. Informationen distribueras dels som skriftliga rapporter, dels också under fysiska möten, så kallade underrättelsebriefingar.