Finländarna litar på Skyddspolisen

Skyddspolisen låter årligen utföra en enkät som gäller medborgarnas uppfattning om Skyddspolisens verksamhet. Den senaste enkäten genomfördes den 20 november–2 december 2023 och omfattade ett urval av den 18–79-åriga befolkningen i Finland utanför Åland.

Största delen (90 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen. Två av fem (40 %) har stort förtroende för Skyddspolisen, medan en av två  (50 %) har rätt stort förtroende för organisationen.

Förtroendet för Skyddspolisen ligger på samma nivå som i de senaste årens mätningar, och resultatet är det tredje bästa under den över tjugoåriga mäthistorien. Bara en av hundra finländare har inte det minsta förtroende för Skyddspolisen. Vid granskning av resultaten mot olika bakgrundsvariabler, såsom ålder, utbildning, yrkesställning och politisk ståndpunkt, är skillnaderna mellan olika grupper relativt små. Inom alla grupper litar en överväldigande majoritet på Skyddspolisen.

Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer och respondenterna ombads också bedöma hur väl Skyddspolisen hade klarat av sina uppgifter. Fyra av fem av dem som svarade ansåg att Skyddspolisen klarat av sina uppgifter utmärkt (19 %) eller rätt bra (61 %).

I samma enkätundersökning tar man också årligen reda på hur väl de som bor i Finland känner till Skyddspolisens uppgifter. Uppgifterna förändrades när underrättelselagstiftningen trädde i kraft sommaren 2019. 

De uppgifter som man bäst kände till var inhämtande av information om hot mot Finlands säkerhet, kontraterrorism och förhindrande av spionage mot Finland. Över 90 procent av dem som svarade kunde säga att dessa tre hörde till Skyddspolisens uppgifter. Något fler än i fjol kände till att Skyddspolisen förser presidenten, regeringen och myndigheter med underrättelseinformation (87 % visste detta) samt Skyddspolisens roll när det gäller att göra säkerhetsutredningar (83 %).

Underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden är en av Skyddspolisens nya uppgifter, och det var den som respondenterna kände till allra sämst (71 %). Resultaten har inte förändrats nämnvärt sedan förra året.

Enkätundersökningen genomfördes av Verian (tidigare Kantar). Det totala antalet intervjuer var 1004. Felmarginalen är +/- 3,1 procentenheter. 

Förtroendet för Skyddspolisen:

  • stort 40 %
  • rätt stort 50 %
  • kan inte säga 5 %
  • inte så stort 4 %
  • inte det minsta 1 %