Finländarna litar på Skyddspolisen

Skyddspolisen låter årligen utföra en enkät som gäller medborgarnas uppfattning om Skyddspolisens verksamhet. Den senaste enkäten genomfördes 22.11.—3.12.2021 och omfattade ett urval av den 18–79-åriga befolkningen i Finland utanför Åland.

Illustration blå vinkel.

Största delen (89 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen. Två av fem (40 %) har stort förtroende för Skyddspolisen, medan en av två (49 %) har rätt stort förtroende för organisationen.

Förtroendet för Skyddspolisen är så gott som lika stort som för ett år sedan. Bara en av hundra finländare har inte det minsta förtroende för Skyddspolisen.

 

Infografik av förtroendet för Skyddspolisen.

I samma enkätundersökning tog man också reda på hur väl de som bor i Finland känner till Skyddspolisens uppgifter. Uppgifterna förändrades något när underrättelselagstiftningen trädde i kraft sommaren 2019.

De uppgifter som man bäst kände till var informationsinhämtning om hot mot Finlands säkerhet samt kontraterrorism och förhindrande av spionage mot Finland. Över 90 procent av dem som svarade identifierade dessa tre som Skyddspolisens uppgifter. Mer än 80 procent av finländarna vet också att Skyddspolisen förser presidenten, regeringen och myndigheterna med underrättelseinformation samt gör säkerhetsutredningar av personer som utnämns till nyckelpositioner.

Underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden är en av Skyddspolisens nya uppgifter, och det var den som respondenterna kände till allra sämst (72 procent). Något fler trodde att Skyddspolisen bekämpar organiserad brottslighet, men i själva verket hör det till Centralkriminalpolisens arbete. En dryg fjärdedel av respondenterna trodde felaktigt också att det är Skyddspolisen som utreder särskilt allvarliga brott mot liv. Resultaten har inte förändrats nämnvärt sedan förra året.

Det totala antalet intervjuer var 1005. Felmarginalen är +/- 3 procentenheter.

Förtroende för Skyddspolisen:
Stort 40 procent.
Rätt stort 49 procent.
Kan inte säga 4 procent.
Inte så stort 6 procent.
Inte det minsta 1 procent.