Finländarna har fortfarande starkt förtroende för Skyddspolisen

Skyddspolisen låter årligen utföra en enkät som gäller medborgarnas uppfattning om Skyddspolisens verksamhet. Den senaste enkäten genomfördes 21.11.–2.12.2022 och omfattade ett urval av den 18–79-åriga befolkningen i Finland utanför Åland.

Metrotåg i tunneln.

Största delen (91 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen. Två av fem (42 %) har stort förtroende för Skyddspolisen, medan en av två (49 %) har rätt stort förtroende för organisationen.

Infografik av förtroende för Skyddspolisen.

Förtroendet för Skyddspolisen har ökat något jämfört med situationen för ett år sedan, och resultatet är det näst bästa under cirka tjugo års mäthistoria. Bara en av hundra finländare har inte det minsta förtroende för Skyddspolisen. Vid granskning av resultaten mot olika bakgrundsvariabler, såsom ålder, utbildning, yrkesställning och politisk ståndpunkt, är skillnaderna mellan olika grupper rätt små. Inom alla grupper litar en stor majoritet på Skyddspolisen.

I denna enkätundersökning, som utfördes genom telefonintervjuer, blev de svarande också tillfrågade om att bedöma hur bra Skyddspolisen klarat av sina uppgifter. Fyra av fem svarande ansåg att Skyddspolisen klarat av sina uppgifter utmärkt (17 %) eller rätt bra (63 %). 

I samma enkätundersökning tar man också årligen reda på hur väl de som bor i Finland känner till Skyddspolisens uppgifter. Uppgifterna förändrades något när underrättelselagstiftningen sommaren 2019 trädde i kraft.

De uppgifter som man bäst kände till var informationsinhämtning om hot mot Finlands säkerhet samt kontraterrorism och förhindrande av spionage mot Finland. Över 90 procent av de svarande identifierade dessa tre som Skyddspolisens uppgifter. Mer än 85 procent av finländarna vet också att Skyddspolisen förser presidenten, regeringen och myndigheter med underrättelseinformation, och närmare 80 procent vet att Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar av personer som utnämns till nyckelpositioner. 

Underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden är en av Skyddspolisens nya uppgifter, och det var den som de svarande allra sämst (72 %) kände till. Resultaten har inte förändrats nämnvärt sedan förra året.
 

Det totala antalet intervjuer var 1003. Felmarginalen är +/- 3 procentenheter.

Förtroende för Skyddspolisen:

Stort 42 procent.
Rätt stort 49 procent.
Kan inte säga 4 procent.
Inte så stort 4 procent.
Inte det minsta 1 procent.