Finland får vänja sig vid Rysslands aktiva påverkan

Ryssland är det viktigaste hotet mot Finlands nationella säkerhet. Rysslands fokus ligger dock inom den närmaste framtiden på annat håll än i Finland.

Blå bakgrund med vita fiber.

Finland får lära sig att leva i en ny situation, där de svaga relationerna med Ryssland är det normala. Orsaken till de usla relationerna är Rysslands anfallskrig i Ukraina och försöken att underblåsa oenighet i Europa. Ryssland själv försöker tolka Finlands Natomedlemskap och medverkan i västländernas gemensamma sanktioner som Finlands ensidiga beslut att försämra relationerna.

Rysslands mot Finland riktade påverkan kommer sannolikt att vara aktivare än vad finländarna vant sig vid före Rysslands anfallskrig. Redan nu har Ryssland kommunicerat sitt missnöje med Finlands ändrade utrikes- och säkerhetspolitik exempelvis genom att stänga Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg och ändra gränsmyndigheternas funktionssätt vid östgränsen.

Även om Ryssland kommer att orsaka mera bekymmer än tidigare är Finlands situation inte exceptionell. Många europeiska stater har redan länge levt i motsvarande situation.

Ryssland som har gemensam landgräns med Finland och för ett krig i Europa är det viktigaste hotet mot Finlands nationella säkerhet. Rysslands fokus ligger dock på annat håll än i Finland, och ett militärt hot är inte sannolikt inom den närmaste framtiden. Rysslands anfall på Ukraina har också försämrat dess egna möjligheter att påverka i Finland och Europa.

Ryssland är inte en allsmäktig påverkare

I den offentliga debatten framställs Ryssland ofta som en överlägsen påverkare som håller i trådarna och smider detaljerade planer för många år framöver. I verkligheten är Ryssland inte särskilt bra på att utveckla nya påverkanssätt eller metodiskt inrikta sin verksamhet.

Ofta agerar Ryssland först och ser sedan vad som händer. Ryssland förstår inte heller alltid de västerländska samhällena, varför landet går miste om lätta sätt att påverka. Ryssland kan ofta inte förutse västländernas reaktioner särskilt väl.

Påverkan från Ryssland ska dock inte underskattas. Ryssland är skickligt på att ta tillfällen i akt och vända dem till sin fördel. Ryssland lyckas ofta nästan av en slump plocka åt sig smulor av nytta. Ofta räcker det för Ryssland att det åstadkommer osäkerhet och förvirring.

Ryssland ser världen som en hotfull plats

För att man ska få ett grepp om Rysslands påverkan är det viktigt att förstå hur Rysslands statsledning ser på världen. Kärnan i dess tänkesätt är att Ryssland är en stormakt. I verkligheten minskar Rysslands internationella inflytande oundvikligen. Ryssland är en kraftigt stagnerande ekonomi som baserar sig på olja, samtidigt som resten av världen går över till förnybara energikällor.

Ryssland vill dock behandlas som viktigt. Ryssland anser att det som stormakt har större rättigheter som stat än andra. Samtidigt ter sig världen ur Rysslands perspektiv som hotfull och svårbemästrad.

Dessa utgångspunkter ligger också till grund för Rysslands syn på Finland. Rågrannar har betydelse, men Rysslands fokus ligger inte på Finland. Ryssland ser världen som en arena för ett nollsummespel mellan stora aktörer, där de små spelarna alltid styrs av någon annan. Om Ryssland inte påverkar gör någon annan det.

I Finland glömmer vi lätt att Ryssland också i oss ser hot. Det vill ha kontroll över allt som kommer in över gränsen – EU-inflytande, västpropaganda och andra saker som statsledningen anser strida mot Rysslands intresse.

Rysslands mål är att påverka beslutsfattandet

Rysslands påverkan sker på många olika nivåer. Ibland vill man få fram ett meddelande eller skapa en avskräckande effekt. Den andra ytterligheten är en betydande och konkret försvagning av den nationella säkerheten. Finland har tillsvidare för det mesta varit utsatt för meddelanden och avskräckningsförsök.

I sista hand syftar påverkan alltid till att styra beslutsfattandet i önskad riktning eller exempelvis begränsa statsledningens förmåga att fatta beslut.