Skyddspolisens grundarbete

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som avvärjer hot mot Finlands nationella säkerhet och tar fram unik information för att förebygga hot.

Skyddpolisens huvudkvarter i Helsingfors på adress Bangatan 12.

Skyddspolisen har till uppgift att producera underrättelseinformation till stöd för beslutsfattandet

 • Skyddspolisen har till uppgift att producera proaktiv och betydelsefull underrättelseinformation till stöd för beslutsfattandet hos statsledningen och myndighetspartner. Underrättelseverksamhet är ofta det enda sättet att få uppgifter om nya hot.
 • Underrättelseinformation inhämtas genom egen operativ verksamhet, öppna källor samt nationellt och internationellt samarbete. Framsyn spelar en väsentlig roll när underrättelseinformation analyseras.
 • Rapporter för statsledningen och ministerier görs utifrån underrättelseinformation när det gäller fenomen som hänför sig till den nationella säkerheten. Därtill utarbetas hotbedömningar för myndigheter, övriga polismyndigheter och ibland även företag som är kritiska för försörjningstryggheten.

Skyddspolisen bekämpar terrorism

Skyddspolisen

 • bedriver underrättelseverksamhet för att avslöja och förhindra terroristbrott 
 • bekämpar terroristiska attackplaner mot Finland
 • vansvarar för internationellt underrättelseutbyte med anknytning till kontraterrorism
 • fungerar som operativ expertorganisation gällande terrorism
 • skapar och upprätthåller samt sprider kännedom om den nationella lägesbilden angående hotet från terrorism
 • har till uppgift att bevaka karaktären hos extrema rörelsernas verksamhet och bedöma huruvida den utgör ett hot mot den nationella säkerheten.

Skyddspolisen förhindrar spionage

Skyddspolisen 

 • bekämpar utländsk underrättelseverksamhet och förebygga därav följande skador 
 • motverkar främmande makters olagliga personbaserade underrättelseverksamhet och påverkan mot Finland
 • motverkar främmande makters spionage mot Finland i datanät
 • förhindrar spridning, från eller via Finland, av teknologi, utrustning eller know-how som behövs vid tillverkning av massförstörelsevapen
 • upprätthåller lägesbilden och rapporterar om fenomen och förehavanden som kan äventyra Finlands säkerhet.

Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar

 • Skyddspolisen gör alla finländska säkerhetsutredningar med undantag av säkerhetsutredningarna för försvarsförvaltningen.
 • Syftet med säkerhetsutredningsförfarandet är att förebygga verksamhet som kan äventyra den nationella säkerheten eller enskilda ekonomiska intressen av synnerligen stor betydelse.
 • Skyddspolisen gör även säkerhetsutredningar av företag och ger utlåtanden bland annat över ansökningar om medborgarskap och uppehållstillstånd.