Skyddspolisens grundarbete

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som avvärjer hot mot Finlands nationella säkerhet och tar fram unik information för att förebygga hot.

Abstrakt bild i svart och vit.

SKYDDSPOLISEN PRODUCERAR UNDERRÄTTELSEINFORMATION TILL STÖD AV BESLUTSFATTANDET

 • Skyddspolisen har till uppgift att producera proaktiv och relevant underrättelseinformation till stöd för beslutsfattandet hos statsledningen och myndighetspartner. Underrättelseverksamhet är ofta det enda sättet att få uppgifter om nya hot.
 • Underrättelseinformation inhämtas genom egen operativ verksamhet, öppna källor samt nationellt och internationellt samarbete. Framsyn spelar en väsentlig roll när underrättelseinformation analyseras.
 • Rapporter görs utifrån underrättelseinformation för statsledningen, ministerier och ämbetsverk när det gäller fenomen som hänför sig till den nationella säkerheten. Därtill utarbetas hotbedömningar för polisen, andra myndigheter och ibland även företag som är kritiska för försörjningstryggheten.

Skyddspolisen bekämpar terrorism

Skyddspolisen

 • bedriver underrättelseverksamhet för att avslöja och förhindra terroristbrott
 • bekämpar terroristiska attackplaner mot Finland
 • ansvarar för internationellt underrättelseutbyte med anknytning till kontraterrorism
 • fungerar som operativ expertorganisation gällande terrorism
 • skapar och upprätthåller samt sprider kännedom om den nationella lägesbilden angående hotet från terrorism
 • bevakar karaktären hos extrema rörelsernas verksamhet och bedömer huruvida den utgör ett hot mot den nationella säkerheten

Skyddspolisen förhindrar spionage

Skyddspolisen

 • avvärjer utländsk underrättelseverksamhet mot Finland och förebygger därav följande skador
 • avvärjer främmande makters olagliga personbaserade underrättelseverksamhet och påverkan mot Finland
 • avvärjer främmande makters spionage mot Finland i datanät
 • förhindrar spridning, från eller via Finland, av teknologi, utrustning eller know-how som behövs vid tillverkning av massförstörelsevapen
 • upprätthåller lägesbilden och rapporterar om fenomen och förehavanden som kan äventyra Finlands säkerhet

Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar

 • Skyddspolisen gör alla finländska säkerhetsutredningar med undantag av säkerhetsutredningarna för försvarsförvaltningen.
 • Syftet med säkerhetsutredningsförfarandet är att förebygga verksamhet som kan äventyra den nationella säkerheten eller enskilda ekonomiska intressen av synnerligen stor betydelse.
 • Skyddspolisen gör även säkerhetsutredningar av företag och ger utlåtanden bland annat över ansökningar om medborgarskap och uppehållstillstånd.