Suomalaisten luottamus Suojelupoliisiin on säilynyt vahvana

Suojelupoliisi teettää vuosittain kyselytutkimuksen kansalaisten käsityksistä Suojelupoliisin toiminnasta. Viimeisin kyselytutkimus tehtiin 21.11.–2.12.2022. Otos edusti Suomen 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaan ulkopuolella.

Metrojuna tunnelissa.

Valtaosa (91 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin joko paljon tai melko paljon. Kaksi viidestä (42 %) luottaa Supoon paljon, joka toinen (49 %) luottaa melko paljon. 

Infografiikka luottamus Suojelupoliisiin.

Luottamus Suojelupoliisiin on noussut hieman vuoden takaisesta mittauksesta, ja tulos on noin kahdenkymmenen vuoden mittaushistorian toiseksi paras. Vain yksi suomalainen sadasta ei luota Suojelupoliisin lainkaan. Kun tuloksia tarkastellaan erilaisten taustamuuttujien – kuten ikä, koulutus, ammattiasema ja poliittinen kanta – mukaan, erot eri ryhmien välillä ovat melko pieniä. Kaikkien ryhmien valtaenemmistö luottaa Suojelupoliisiin. 

Puhelinhaastatteluina toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien arviota siitä, miten Suojelupoliisi on suoriutunut tehtävistään. Neljä viidestä vastaajasta arvioi Supon selviytyneen tehtävistään erinomaisesti (17 %) tai melko hyvin (63 %).

Samassa tutkimuksessa selvitetään vuosittain myös sitä, kuinka hyvin Suomessa asuvat ihmiset tuntevat Supon tehtävät. Tehtävät muuttuivat jonkin verran, kun tiedustelulainsäädäntö tuli voimaan kesällä 2019. 

Suojelupoliisin tehtävistä parhaiten tunnettiin tiedon hankinta Suomen turvallisuutta vaarantavista uhkista, terrorismin torjunta sekä Suomeen kohdistuvan vakoilun estäminen. Yli 90 prosenttia vastaajista tunnisti nämä Supon tehtäviksi. Yli 85 prosenttia suomalaisista tietää myös, että Supo jakaa tiedustelutietoa presidentille, hallitukselle ja viranomaisille, ja lähes 80 prosenttia tietää Supon tekevän turvallisuusselvityksiä avaintehtäviin valittavista henkilöistä.

Ulkomaantiedustelu on yksi Suojelupoliisin uusista tehtävistä, ja se tunnettiin Supon tehtävistä heikoimmin (72 %). Tulokset eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta.
 

Haastattelujen kokonaismäärä oli 1003. Tulosten virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.

Luottamus Suojelupoliisiin:

Paljon 42 prosenttia.
Melko paljon 49 prosenttia.
Ei osaa sanoa 4 prosenttia.
Ei kovinkaan paljon 4 prosenttia.
Ei lainkaan 1 prosenttia.