Ulkomaantiedustelu on parantanut Suomen mahdollisuuksia saada tietoa

Suojelupoliisin tehtävä on hankkia tietoa Suomeen kohdistuvista uhkista. Tietoa hankintaan tänä päivänä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Harmaa teräskaapeli.

Suojelupoliisilla on ollut oikeus hankkia tietoa ulkomailta lähes viiden vuoden ajan. Oikeutta on käytetty aktiivisesti ja tuloksellisesti. Vaikka kyse on hyvin pitkäjänteisestä kehitystyöstä, jo nyt voidaan todeta, että ulkomaantiedustelu on parantanut merkittävällä tavalla Suojelupoliisin edellytyksiä ja kykyä tuottaa tiedustelutietoa Suomen valtiojohdolle. 

Suojelupoliisin tehtävä on hankkia Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa riippumatta siitä, onko tieto Suomessa vai ulkomailla. Kyky hankkia tietoa ulkomailla on olennaisen tärkeä kansallisen turvallisuuden kannalta, sillä Suomeen vaikuttavien vakavimpien uhkien kannalta merkittävää tietoa ei yleensä kokonaisuudessaan ole mahdollista hankkia Suomesta. 

Ulkomaantiedustelu on luonteeltaan vaativaa. Siksi sitä käytetään keskeisimpiin kysymyksiin, joista vastaavaa tietoa ei voida muutoin hankkia. Ulkomaantiedustelun kohteet ovat toiminnan suojaamisen vuoksi salaisia.

Ulkomaantiedustelu on olennainen ja keskeinen osa kaikkien tiedustelupalveluiden toimintaa, koska se on usein käytännössä ainoa tapa saada tarvittava tieto, jota tiedonhankinnan kohde pyrkii aktiivisesti suojaamaan.

Suojelupoliisi noudattaa aina Suomen lakia

Tiedustelulakien astuttua voimaan vuonna 2019, Suojelupoliisi on rakentanut kykyään tiedustella ulkomailla. Kyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä ja vaatii jatkuvaa oppimista ja toiminnan hiomista. 

Ulkomaantiedustelun keinovalikoima on laaja, sillä Supolla on käytössään ulkomailla käytännössä sama lakiin pohjautuva keinovalikoima kuin kotimaassakin. Tietoa voidaan hakea ulkomailta avoimesti tai salaisia tiedonhankintakeinoja käyttäen. Päätös tiedonhankinnan toteuttamistavasta tehdään aina sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaisin ja tehokkain keino tiedon saamiseksi.

Ulkomaantiedustelua ohjaavat samat periaatteet kuin Suojelupoliisin muutakin toimintaa. Suojelupoliisi tekee ulkomaantiedustelua Suomen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Sen sijaan esimerkiksi Suomen taloudellisten tai kaupallisten intressien edistäminen ei muodosta perustetta tiedustelutiedon hankkimiselle. On selvää, että pienen maan tiedustelutoiminta ja intressit ovat hyvin erilaista kuin suurvaltojen. 

Supo noudattaa ulkomaantiedustelua tehdessään aina Suomen lakia. Kaikki Suojelupoliisin toiminta on tarkoin säädeltyä ja valvottua – niin myös ulkomaantiedustelu. Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on pääsy kaikkeen Suojelupoliisin tietoon, myös ulkomaantiedustelua koskevaan. Päätöksen ulkomaantiedustelusta tekee aina Suojelupoliisin päällikkö.

Ulkomaantiedustelua on pakko suojata

Ulkomaantiedustelu vaatii onnistuakseen vahvaa suojaamista ja salassapitoa. Tämän takia Suojelupoliisi voi kertoa hyvin niukasti toiminnastaan ja tiedonhankinnastaan ulkomailla. Ulkomaantiedustelua ei voida tehdä onnistuneesti ja tehokkaasti, jos toimintaa ei suojata tai kyetä tekemään salassa. 

Kaikki tieto Suojelupoliisin ulkomaantiedustelusta kiinnostaa mahdollisia tiedonhankinnan kohteita sekä sellaisia tahoja, joiden tarkoituksena olisi haitata tai estää Suojelupoliisin tiedonhankinnan onnistumista. 

Supon onkin peiteltävä saatuja onnistumisia, jotta saisimme niitä jatkossakin.